Privacy statement

Stichting Scientia Potentia Est, tevens handelend onder Stichting SPE, gevestigd aan de Nieuwlandhof 99, 1106 RL te Amsterdam, (hierna: “Stichting SPE”, “wij” of “ons” ) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.stichtingspe.nl (hierna: “website”).

Stichting SPE geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting SPE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting SPE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingspe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting SPE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. a) jouw naam (en de naam van het kind), adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de inschrijving voor huiswerkbegeleiding, de voortgang van de huiswerkbegeleiding en de eventuele uitschrijving van de huiswerkbegeleiding, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie en om jou te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  2. b) jouw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en om u te informeren over diensten en activiteiten van Stichting SPE en over wijzigingen van onze diensten;
  3. c) jouw naam, adres en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, van het inschrijfgeld, en andere afgenomen diensten af te handelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting SPE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Stichting SPE verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de inschrijving tot maximaal twee maanden na afloop van de inschrijving voor huiswerkbegeleiding. Indien, na de aanmelding, de inschrijving niet definitief plaatsvindt, zal stichting SPE de persoonsgegevens binnen één maand na de aanmelding verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting SPE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting SPE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting SPE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting SPE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingspe.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting SPE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting SPE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingspe.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Stichting SPE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is van 16 juli 2020.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over kunt u een e-mail sturen aan info@stichtingspe.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Scientia Potentia Est
Nieuwlandhof 99
1106 RL Amsterdam
020-7370441
06-5795257