Inleiding

Stichting Scientia Potentia Est (hierna; “SPE”) is een stichting die geregistreerd staat bij de
Kamer van Koophandel onder KvK nummer 56067941. Zij is gevestigd op Nieuwlandhof 99,
1106 RL te Amsterdam.

De stichting streeft geen winst en als zodanig is er geen sprake van belastingplicht voor de
vennootschapsbelasting. Ook is zij niet omzetbelastingplichtig. De betaalde voorheffing
omzetbelasting is daarom niet verrekenbaar en zijn de vermelde kosten inclusief
omzetbelasting.

Doelstellingen van de Stichting

De Stichting heeft ten doel:
a. het versterken van de maatschappelijke positie van jongeren op het gebied van
onderwijs, werk, wonen, jeugdzorg, veiligheid, rechts- en schuldhulp;
b. het leveren van een bijdrage aan de oplossing van sociaal maatschappelijke
vraagstukken binnen de Randstad;
Dit willen wij realiseren door:


– voorlichtingsbijeenkomsten en seminars organiseren;
– verschillende sociale projecten organiseren op bovengenoemde gebieden;
– Coaching en begeleiding gericht op het versterken van de maatschappelijke positie;
– Trainingen en cursussen geven met als doel het versterken van de maatschappelijke positie;
– Het onderhouden van contacten met gemeentelijke en particulieren instellingen;

Interne organisatie

De Stichting kent een bestuur, welke is samengesteld uit een voorzitter, penningsmeester en
secretaris. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De
bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Het huidige bestuur is als volgt
samengesteld:


• de heer R.A. Niikoi (voorzitter)
• mevrouw R. Awuah (penningmeester)
• mevrouw E. Freeman (secretaris)


Integriteit staat bij het bestuur hoog in de vandaal. Dit houdt in dat tegenstrijdigheden
tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden.
Het bestuur heeft een directeur aangesteld die de zorg heeft voor de dagelijkse gang van
zaken. De directeur is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
stichting en zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. Het bestuur komt een
minimaal aantal keren (4x) per jaar bijeen.
Naast het bestuur, maakt de Stichting gebruik van de diensten van personeelsleden,
vrijwilligers en stagiaires

– voorlichtingsbijeenkomsten en seminars organiseren;
– verschillende sociale projecten organiseren op bovengenoemde gebieden;
– Coaching en begeleiding gericht op het versterken van de maatschappelijke positie;
– Trainingen en cursussen geven met als doel het versterken van de maatschappelijke positie;
– Het onderhouden van contacten met gemeentelijke en particulieren instellingen;

Financiering (inkomsten en uitgaven)

De benodigde inkomsten worden verkregen door:
• Subsidies;
• Bijdragen particuliere organisaties en bedrijven;
• Bijdragen individuen;

De uitgaven van de stichting worden elk jaar, vooraf, ontleend aan de begroting. Een deel
hiervan bestaan uit vaste kosten die jaarlijks terugkomen. Dit zijn onder andere de volgende
kosten:


• Algemene kosten
• Directe kosten
• Huisvestingskosten
• Kantoorkosten


Naast de vaste kosten, zijn er ook variabele kosten. Dit zijn kosten die jaarlijkse variëren.
De stichting besteedt haar financiële middelen hoofdzakelijk aan haar doelstelling. Bijna alle
uitgaven en kosten worden vanuit dit perspectief gedaan. Een zorgvuldig en overwogen
financiële beleid staat dus voorop.

Beheer financiën en begroting

De stichting houdt een financiële administratie bij waaruit de inkomsten, kosten,
verplichtingen en vermogen blijken. De penningmeester is uiteindelijk verantwoordelijk voor
de correcte uitvoering van de financiële administratie. Bij het voeren van de financiële
administratie wordt er gebruik gemaakt van de diensten van vrijwilligers.
In de administratie worden specifiek de volgende posten bijgehouden:


• De inkomsten die zijn verkregen;
• De uitgaven die zijn gedaan, waaronder voor het beheer van de Stichting en overige
organisatiekosten;
• Eventuele onkostenvergoeding voor vrijwilligers;
• De aard en omvang van het vermogen.


De stichting kent een bestuursvergadering waarin financiën en andere gerelateerde zaken
worden besproken. Het eigen vermogen van de stichting is afgestemd op haar doelstelling
met een buffer voor de komende jaren. Haar continuïteit wordt op deze wijze gewaarborgd.
Bij opheffing van de stichting zal het resterende positief vermogen worden besteed conform
het doel dat door haar wordt nagestreefd.
Eenmaal per jaar wordt de begroting voor het volgende jaar door het bestuur vastgesteld.

Anbi Status

De stichting heeft de ANBI-status. Met de ANBI-status wordt de stichting door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (kortweg ANBI). Dit heeft tot gevolg dat giften gedeeltelijk of geheel aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Financieel jaarverslag

Het bestuur van de stichting brengt na afloop van elk boekjaar een financieel jaarverslag uit.
Middels het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af voor het door haar gevoerde
beleid over het kalenderjaar. De jaarrekening wordt elk jaar vóór 1 juli uitgebracht. Deze
wordt openbaar gemaakt op het internetportaal www.stichtingspe.nl. Hieraan voorafgaand
wordt het financieel jaarverslag besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering.